LLETRA G
 • Galtera - Bocí de cuir, cosit al costat del collar d'un animal de tir, que serveix per evitar que es malmeti pel fregament dels vencillons.
 • Gam - Corda adherida al bast que serveix per a subjectar els cartres o lligar la càrrega d'un animal.
 • Gamarra - Corretja que va des de la clau de la collera fins a la ventrera, passant entre les potes del davant d'un animal.
 • Gamuses - Baiard que serveix per a traginar garbes, llenya, etc., a l'esquena d'un animal.
 • Ganxet -a - Dit de l'animal que és caminador i lleuger en caminar.
 • Ganxo - Estri format per quatre barres de fusta corbades, dues de les quals pengen a cada costat del bast o de l'albarda, que serveix per traginar herba, llenya i altres mercaderies a l'esquena d'un animal.
 • Garbejadora - Estri format per dues barres que van a cada costat de l'albarda, que serveix per a sostenir les garbes damunt de l'animal que les porta a l'era. / Bastiment format per dues barres i alguns travessers, que es posa damunt del carro per augmentar-ne la cabuda quan es garbeja.
 • Garrell -a - Dit de l'animal que te les cames arquejades o tortes, amb la concavitat mirant endins.
 • Garreta - Part del dit comuna a totes les extremitats dels quadrúpedes que és l'articulació de la canya i el travador.
 • Garró - Genoll de les potes de darrere de bestiar de peu rodó.
 • Garrofa - Fruit de l'espècie vegetal Ceratonia siliquia, que es dona com a aliment a un animal.
 • Garrot - Estaca de ferro que va travessera respecte de la barana a la contraperna del carro. / Peça de fusta corbada que serveix per a fer-hi passar una corda o un vencilló i estrènyer la càrrega.
 • Garrotador - Peça de fusta corbada que serveix per a lligar-hi una corda i estrènyer la càrrega d'un carro o d'un animal de bast.
 • Garrotar - Lligar fortament la càrrega d'un animal de bast o d'un carro.
 • Garrotera - Corda gruixuda que serveix per a lligar la càrrega d'un animal de bast o d'un carro./ Nansa de fusta d'una portadora que serveix per a traginar-la amb dos semalers i subjectar-la damunt de l'animal de bast.
 • Garrut -uda - Dit del mul que és garrell de les potes del darrere.
 • Geca - Peça de vestir dels traginers que cobria des del coll fins més avall de la cintura.
 • Gorga - Beguda ansiada que bevien els traginers amb la creença que donava força i vigoria.
 • Grana - Porció de civada o d'un altre gra que es dóna com a aliment al bestiar de peu rodó. 
 • Grapa - Part de les extremitats d'un animal que toca a terra quan camina.
 • Grilló - Duricia que es forma al genoll d'un animal.
 • Gaurdalloms - Peça de tela, farcida de palla i unida per l'extrem amb peces de pell, que es posa damunt de la pallassera d'un animal de bast.
 • Guarniments - Conjunt de corretges i altres elements que es posen a un animal de peu rodó per al transport o la feina en general.
 • Guit -a - Dit de l'animal que acostuma a tirar guitzes.