Què és


La Cavalcada és la part essencial de la Festa.

Precedida pel Banderer de Sant Antoni i dos Cordonistes, tots a cavall, una llarga corrua de cavalleries desfila amb tota mena de guarniments, tots rigorosament autèntics.

És una completa col·lecció d’albardes i basts amb tota mena d’àrguens, arguenells, anganells, cartres i salmes, específics per a traginar garbes, herba, pedres, fems, portadores, sàrries, llenya i tota mena de mercaderies; i també l’anganilla o silló de la núvia.

Darrera els traginers desfilen tots els grups folklòrics i els genets que participen a les curses.

  • 1986
  • 1986
  • 1986
  • 1986
  • 1987
  • 1990
  • 1990
  • 1990
  • 2006
  • 2009