INSCRIPCIÓ PER PARTICIPAR AL MERCAT DEL TRAGINER 2017


Nom* 
Cognoms* 
DNI* 
Adreça* 
CP* 
Població* 
Telèfon* 
Correu electrònic* 

PRODUCTE QUE ES VOL VENDRE* (si és foodtruck, indicar què ven)

METRES LINIALS DE LA PARADA*

NECESSITA PUNT DE LLUM*      SI   NO 

DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA (en pdf)
  Fotocòpia del NIF/CIF del sol·licitant 
  Fotocòpia del darrer rebut d’autònoms de la seguretat social i presentació de l’alta de l’IAE 
  Justificant de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil 
  Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments i còpia del registre sanitari (només articles d’alimentació) 
  Carnet d’artesà 

Consulta

NOTA: US RECORDEM QUE LA PARADA HAURÀ DE ROMANDRE AL MERCAT FINS A LES 18.00H, O DEL CONTRARI L'ORGANITZACIÓ TINDRÀ EL DRET DE NO RETORNAR LA FIANÇA.


Copia el text d'aquesta imatge


AVÍS LEGAL
En compliment amb l'establert en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades obtingudes en la present web formen part d'un fitxer propietat de LA COMISSIÓ DE LA FESTA DELS TRAGINERS DE BALSARENY per a la correcta prestació dels serveis que l'empresa ofereix als seus clients.
Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el Responsable del Fitxer en les nostres oficines de PLAÇA AJUNTAMENT, 2 - 08660 BALSARENY (BARCELONA) o en l'adreça de correu electrònic traginers@traginersbalsareny.cat, identificant-se mitjançant DNI, Passaport o Targeta de Residència.